این فرم جهت دریافت و ثبت اطلاعات شرکت های مستقر در پارک می باشد. جهت تکمیل فرم موارد زیر را در نظر داشته باشید.

اطلاعات شما پس از وارد شدن از طرف مدیریت سایت چک شده و پس از تایید بر روی سایت قرار میگیرد.

موارد همچون کیفیت تصاویر متن ها و دیگر موارد سعی داشته باشید بهترین ارائه خود را از شرکت به نمایش بگذارید. اطلاعات مربوط به نام شرکت توضیحات شرکت و معرفی شرکت خود را به صورت انگلیسی جهت نمایش در سایت انگلیسی وارد نمایید.

ابعاد لوگو شما باید به صورت مربع در ابعاد ۵۰۰*۵۰۰ پیکسل باشد.

نام شرکت باید نام ثبت شده شرکت باشد و در صورت داشتن نام تجاری خاص درون پرانتز نوشته شود.

توضیحات معرفی شرکت و محصولات تا حد امکان خلاصه و شفاف باشد. اطلاعات تماس و آدرس خود را به درستی وارد نمایید.

قرار گیری و ترتیب آنها به ترتیب وارد کردن آنها و تایید آنها خواهد بود.

ایمیل وارد شده به عنوان ایمیل شرکت جهت ارسال پیام و تایید شدن یا عدم تایید شما می باشد و به شما از این طریق اعلام میگردد.

اطلاعات ارسالی در صورت تایید، در روز پنج‌شنبه هفته جاری، مورد بررسی و ثبت خواهند گرفت.

    نام ثبت شده شرکت