بازدید مسئولین پارک از نتایج اجرای طرح شرکت آرمان رویش سبز

بازدید مسئولین پارک از نتایج اجرای طرح شرکت آرمان رویش سبز

  • ۳ مهر, ۱۳۹۹

در جریان بازدید مسوولین پارک از مزرعه پسته در منطقه چاه افضل اردکان، عملکرد محلول های ضد آفتاب زدگی با فرمول جدید شرکت آرمان رویش سبز فعال در مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی بررسی شد.