راه اندازی فاز نخست مرکزنوآوری و توسعه فناوری سرامیک ایران

با حضور دکتر مصاحب معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور

راه اندازی فاز نخست مرکزنوآوری و توسعه فناوری سرامیک ایران

  • ۴ اسفند, ۱۳۹۸

فاز نخست مرکزنوآوری و توسعه فناوری سرامیک ایران شامل آزمایشگاه مرجع سرامیکی خوشه کاشی و سرامیک با حضور اصغر مصاحب،معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور راه اندازی شد.