فراهم شدن زیرساخت های راه اندازی بورس ایده در پارک یزد

مدیر پروژه برگزاری سیزدهمین جشنواره ایده های برتر:

فراهم شدن زیرساخت های راه اندازی بورس ایده در پارک یزد

  • ۱۴ آبان, ۱۳۹۶

مدیر پروژه برگزاری سیزدهمین جشنواره ایده های برتر گفت: در طی چند سال گذشته، زﻳﺮﺳﺎﺧت های ﻣـﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺛﺒﺖ اﻳﺪه و راه اﻧﺪازی ﺑﻮرس اﻳﺪه در ﭘﺎرک اﻳﺠﺎد و ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺰرﮔﻲ از اﻳﺪه ﻫﺎی اﻳﺪه ﭘﺮدازان ﺟﻤﻊ آوری شده اﺳﺖ.

انتصاب مسئولین برگزاری سیزدهمین جشنواره ایده های برتر

انتصاب مسئولین برگزاری سیزدهمین جشنواره ایده های برتر

  • ۱۱ آبان, ۱۳۹۶

رییس پارک علم و فناوری یزد در احکامی جداگانه، مسئولین برگزاری سیزدهمین جشنواره ایده های برتر و سومین جشنواره استانی شتاب را منصوب کرد.