تصویب سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان یزد با اکثریت آرا

در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام شد:

تصویب سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان یزد با اکثریت آرا

  • ۱ مهر, ۱۳۹۸

در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان یزد، سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان که توسط شرکت پیشتازان توسعه ماهان، مستقر در پارک علم و فناوری یزد تدوین شده است، با اکثریت آراء به تصویب رسید.