کارگاه آموزشی مقدماتی و پیشرفته مالکیت فکری

با همکاری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

کارگاه آموزشی مقدماتی و پیشرفته مالکیت فکری

  • ۳ اردیبهشت, ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی مقدماتی و پیشرفته مالکیت فکری در راستای برنامه های تربیتی آموزشی، توسط بنیاد نخبگان استان یزد و با همکاری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.