گفتمان علم برای زندگی، حرف و هدف پارک های علم و فناوری است پژوهش، فعالیتی منسجم برای رسیدن به شناختی روشن تر از مفاهیم پیرامون ما و راهی برای گسترش مرزهای دانش و گشودن افق های تازه برای آیندگان است. اما آنچه پژوهش را کارامد و ابزاری در راستای رفع نیاز های بشر قرار می دهد تولید فناوری از این پژوهش هاست و فرایند تبدیل نتایج مطالعات و پژوهش ها به فناوری دقیقا نقطه تمایز جوامع توسعه یافته و جوامع در حال توسعه است. این مهم نیازمند بستری است حاصلخیز برای ایده پردازی، پژوهش و آزمایش که نهایتا به تولید یک فناوری و عرضه آن به بازار منجر خواهد شد. ایجاد چنین بستری نیازمند ساختاری است متناسب و مناسب با اندازه و اهمیت موضوع. امروز پارک های علم و فناوری، ساخت یافته ترین ساز و کار برای تسهیل و تسریع این فرایند در جهان و ایران می باشند. این مراکز با راهبری چرخه تولید فناوری که از فعالیت های فرهنگ ساز و ترویجی آغاز و به عرضه محصولات فناوری در بازار می رسد نقش مهم و بی بدیلی را ایفا می نمایند. ازجمله این فعالیتها توسط پارک ها می توان به جشنواره ملی ایده های برتر (شتاب ملی) به عنوان نخستین گام در زنجیره ایده تا محصول اشاره کرد که خرسندیم بار دیگر به همت همه پارک های علم و فناوری در کشور به اجرا درآمد و امیدواریم نتایج و برکات آن در نهادینه کردن گفتمان “علم برای زندگی” که حرف و هدف پارک های علم و فناوری در کشور است، بینجامد. اینجانب ضمن تبریک هفته پژوهش و فناوری به تمامی تلاشگران این عرصه و همکاران خود در مجموعه پارک های علم و فناوری کشور، امیدوارم با تلاش و همت همه پژوهشگران و فناوران، هر روز شاهد موفقیت های چشمگیر کشور در این عرصه باشیم.