نوروز فرصتی دوباره برای مشاهدهی قدرت الهی در زنده کردن طبیعت و نو شدن، زمانی برای بازاندیشی و دوراندیشی در عالم خلقت است.

در این بهار، جان هستی به هیجان آمده است و در بزم عارفانه ی شاهد و معشوق، در بهار دل انگیز و نوروز یک هزار و سیصد و نود و چهارخورشیدی ، صمیمانه ترین شادباش ها را به شما تلاشگران توسعه ی فناوری کشور تقدیم می کنم و از ایزد یکتا توفیق شما را تمنا دارم تا سرافرازانه و ظفرمندانه در عرصه های جهانی برای نیل به عزت و عظمت ماندگار و توسعه ی فناوری کشور، کوشا و پویا باشید.

مستدام باشید

داریوش پورسراجیان

رئیس پارک علم فناوری یزد

  • ۲۹ اسفند, ۱۳۹۳