مرکزنوآوری پارک علم وفناوری یزد برگزار می کند

به گزارش روابط عمومی پارک،
شرایط عمومی طرحهای دانشگاهی:
طرحهای کاربردی (محصول محور) ارائه شده توسط اعضای هیئت علمی می باشد، که از طریق دانشجویان اجرا میگردد. عضو هیئت علمی ضمن معرفی مجری طرح مشاوره های لازم را در طول اجرای طرح ارائه می نماید. مجری موظف است طرح را طبق دستورالعملهای مرکز نوآوری تا انتها اجرا نموده و به مرکز نوآوری ارائه دهد.
حمایتهای مرکز نوآوری از مجری:
* تسهیلات مالی تا سقف اعتبار 50 میلیون ریال با مشارکت 25 درصدی مجری
(شایان ذکر است تسهیلات مالی فقط در قبال خرید قطعات، مواد و خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی قابل پرداخت است)
* امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی: (آزمایشگاههای الکترونیک و رباتیک ، شیمی ، مکانیک و بیوتکنولوژی)
* حمایت جهت ثبت اختراع و دریافت تائیدیه علمی
* هدایت به سمت کارآفرینی
شاخص های ارزیابی:
* محصول محور بودن طرح
* نوآوری و کاربردی بودن طرح
* اولویت پژوهشی صنایع
* تیم کاری متخصص
* سوابق در مرکز نوآوری
مراحل و شرایط پذیرش:
* تکمیل فرم درخواست پذیرش درمرکز نوآوری
* تأیید عضو هیئت علمی در خصوص کاربردی بودن و محصول محور بودن و توان تخصصی و تجربی تیم نوآور در اجرای طرح
* ارزیابی و گزینش طرحهای ارسال شده براساس شاخص های فوق و امکانات موجود
* شرکت مجریان طرح منتخب در جلسه مصاحبه پذیرش
* مالکیت معنوی و بهره برداری از طرح متعلق به ارائه دهنده و مجریان طرح است ولی طرح بعنوان سابقه در مرکز نوآوری نگهداری می گردد.
مراحل اجرای طرح:
* عقد قرارداد درصورت پذیرش و ارائه ضمانتهای لازم
* دریافت خدمات و اجرای طرح
* ارائه گزارش­های لازم تحت نظارت عضو هیئت علمیو ناظر مرکزنوآوری
* تأیید خاتمه طرح توسط عضو هیئت علمی و ناظر مرکز نوآوری شرکت در جلسه دفاعیه
*ارائه تاییدیه نوآوری برای ثبت اختراع در صورت تایید نوآوری طرح توسط ناظر مرکز نوآوری
نحوه ارسال طرح :
1 . تکمیل فرم پذیرش طرحهای دانشگاهی و ارائه به مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد
2 . مراجعه به وب سایت و تکمیل فرم پذیرش طرحهای دانشگاهی و ارسال به آدرس
Email:noavari@ystp.ac.ir
آخرین مهلت ارسال طرح : 15/09/1392
  • ۱۸ آذر, ۱۳۹۲