کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری، کارآفرینی

علاوه بر دانشگاهها و مراکز علمی معتبر کشور که از این کنفرانس حمایت می کنند، دانشگاه های Le Harve، East London, MMU وUSM مالزی نیز در این کنفرانس مشارکت دارند.

  • ۷ دی, ۱۳۸۹