پارک علم و فناوری یزد در نظر دارد خدمات پشتیبانی شبکه خود را از طریق استعلام به افراد حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند ضمن تکمیل و تایید جدول پیوست مستندات مربوطه را نیز بصورت تایید شده (مهر و امضای شرکت )حداکثر تا تاریخ 14/11/92 به واحد اداری پارک علم و فناوری یزد تحویل دهند به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ فوق تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

استعلام پشتیبانی شبکه

قرارداد پشتیبانی شبکه

  • ۵ بهمن, ۱۳۹۲