به گزارش روابط عمومی پارک، این هیأت ضمن ابراز خرسندی از حضور در پارک علم و فناوری یزد، فضای علم و فناوری را رو به رشد و مطلوب ارزیابی و از شرکتهای پارک برای تعامل با شرکتهای متناظر هندی دعوت کردند.

  • ۱۹ شهریور, ۱۳۹۱