تفاهم‌نامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد و شتاب دهنده های پرسیس ژن پار و سرآیند افکار نو، روز پنجشنبه ۹ مرداد ۹۹، به امضای محمد مهدی لطفی، رئیس پارک، امیرحسین کارآگاه، مدیرعامل پرسیس ژن پار و سید حسین میرجلیلی، رئیس هیئت مدیره سرآیند افکار نو رسید.
همکاری در ارزیابی ایده های ورودی و تجاری سازی دستاوردهای حاصل از طرح‌های منتخب از جمله تعهدات شتابدهنده پرسیس ژن پار و ارائه خدمات شتابدهی به کلیه محققین و صاحبان ایده در استان، تخصیص فضا جهت انجام فعالیت‌های اجرایی شتابدهنده و تشویق و حمایت اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان از تعهدات شتابدهنده سرآیند افکار نو بوده و پارک یزد نیز به حمایت از فعالیت های شتاب دهنده سرآیند در قالب تفاهم نامه منعقده در تاریخ ۱۳ آبان ۹۸ و قراردادهای سالیانه متعهد شد.