نشستی را با عنوان نوآوری تا فناوری با موضوع آشنایی با مرکز نوآوری و مراکز رشد پارک علم و فناوری در روز سه شنبه مورخ 9/9/89 در محل سالن منتظر قائم دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد از ساعت 13-15 با حضور مسئولین پارک و دانشگاه برگزار نماید.

  • ۱۴ آذر, ۱۳۸۹