نشست رئیس پارک با مدیران عامل شرکت های مستقر در ساختمان مرکز رشد زیست فناوری، ۲۹ تیر ۹۹ در سالن پردیس برگزار شد.
در این نشست که معاون فناوری و نوآوری پارک و مدیر پردیس زیست فناوری نیز حضور داشتند، جابجایی شرکت‌ها به عنوان مشکل اصلی آنها مطرح شد.
لطفی، رئیس پارک یزد با بیان اینکه پارک در حال رشد و توسعه بوده و شرکت ها باید محدودیت های موجود از جمله محدودیت فضا را درک کنند، گفت: شرکت‌ها باید از طریق ساز و کار نمایندگان در تصمیم‌گیری‌های پارک مشارکت کنند.
شهرام شکوهی، معاون فناوری و نوآوری پارک نیز با تاکید بر لزوم کمک بخش خصوصی در توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری استان، گفت: در حال حاضر مراکز توسعه فناوری و نوآوری سرامیک، نساجی، معدن و شتابدهنده سرآیند افکار نو توسط بخش خصوصی راه اندازی شده است.
وی افزود: در اساسنامه ابلاغی جدید به پارک، برای حفظ جایگاه خود و تخصیص بودجه باید نهادسازی نموده و شتاب دهنده و استارتاپ ایجاد کنیم در غیر این صورت از امکانات و حمایت‌های دولتی بهره نمی‌بریم.