در این جلسه آقای دکتر یاراحمدی رییس پارک ضمن تبریک مسئولیت جدید آقای حیات الغیب مدیر کل جدید زندانهای استان به تشریح فعالیتهای پارک علم و فناوری یزد و قابلیت های موجود در میان شرکتهای تحت حمایت پرداخت و آمادگی پارک جهت برقراری تعامل بهتر و بیشتر درخصوص تجهیز و تامین نیازهای فناوری آن اداره را اعلام نمود.

مدیر کل زندانهای استان نیز ضمن خیر مقدم و تشکر از مدیران پارک به بیان نیاز آن اداره برای تجهیز نمودن به فناوریهای روز پرداخت و تمایل آن اداره را به منظور برقراری و ایجاد ارتباط بیشتر با پارک علم وفناوری یزد و شرکتهای مستقر در آن اعلام نمود. در ادامه نشست آقای دکتر یاراحمدی پیشنهادی در خصوص حمایت مرکز نوآوری پارک به زندانیان فناوربه مدیر کل زندانهای استان نمود.

  • ۱۴ آذر, ۱۳۸۹