یازدهمین جلسه کمیته سیاست گذاری طرح جامع پارک یزد شنبه، ١٩ مهر ۹۹ با حضور نه نفر از اعضای این کمیته برگزار شد.

در این جلسه معرفی شرکتهای دانش بنیان و فناور پذیرفته شده به صندوق پژوهش و فناوری استان به منظور اخذ تسهیلات مرتبط با طرح جامع پس از تکمیل مدارک مورد نیاز، در دستور کار قرار گرفت.
شروع مهلت زمان بندی اجرایی شرکت های پذیرفته شده مرحله اول طرح جامع که دارای قرارداد هستند از تاریخ امضای قرارداد، از مهمترین مصوبات این جلسه بود.