.

آقای دکتر زارع دارای مدرک دکتری شیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد در سوابق کاری خود، 20 سال سابقه علمی و اجرایی در پست هایی چون ، مدیرگروه شیمی، معاون آموزشی دانشکده علوم و مدیرامورپژوهش وفناوری دانشگاه یزد را دارد.

گفتنی است که معاون پشتیبانی قبلی این مجموعه آقای دکتر احمدرضا فقیه خراسانی بود که در طی مراسمی فردا ساعت 11 در سالن کنفرانس اقبال از ایشان تقدیر بعمل خواهد آمد

  • ۱۳ شهریور, ۱۳۹۰