به گزارش روابط عمومی پارک،

شرایط مزایده :

1- کلیه متقاضیان باید بصورت شخصیت حقوقی در مزایده شرکت نمایند (ارائه اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات الزامی است).

2- در صورت وجود سوابق مرتبط با موضوع خواسته شده موارد باید بصورت مستند ارسال گردد.

3- رفع عیب کلیه سخت افزارها و نرم افزارهای پارک بعهده متقاضی می باشد.

4- مبنی تعیین و فروش بلیط بصورت آزاد و دراختیار متقاضی می باشد.

5- متقاضی می بایست با توجه به بخشهای زیر مجموعه پارک کودکان رزومه افراد جهت اداره هر بخش را به تایید معاونت فناوری پارک برساند.

6- مبلغ پرداختی به بخشهای زیر مجموعه با توافق متقاضی و هر بخش می باشد .

شرایط واگذاری:

1-مدت زمان واگذاری یکسال میباشد

2-جهت شرکت در مزایده ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 5 درصد مبلغ اجاره پیشنهادی سالیانه الزامی میباشد.

3- ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 10% اموال موجود در پارک و بقیه بصورت سفته معتبر.

4- متقاضیان می بایست ضمن تایید و امضا نمودن متن حاضر سایر موارد خواسته شده را در مدت زمان تعیین شده به پارک ارسال نمایند.

زمان و مکان تحویل پیشنهادات:

1- حداکثر زمان تحویل پیشنهادات تا آخروقت اداری مورخ 27/3/92

2-مکان تحویل پیشنهادات واحد اداری پارک علم و فناوری یزد به آدرس یزد – خیابان مطهری – مرکز فناوری اقبال می باشد.

  • ۲۶ خرداد, ۱۳۹۲