مدیر پروژه برگزاری سیزدهمین جشنواره ایده های برتر گفت: در طی چند سال گذشته، زﻳﺮﺳﺎﺧت های ﻣـﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺛﺒﺖ اﻳﺪه و راه اﻧﺪازی ﺑﻮرس اﻳﺪه در ﭘﺎرک اﻳﺠﺎد و ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺰرﮔﻲ از اﻳﺪه ﻫﺎی اﻳﺪه ﭘﺮدازان ﺟﻤﻊ آوری شده اﺳﺖ.
به گزارش روابط عمومی پارک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻳﺰد، ﻃﺮح راه اﻧﺪازی ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﻲ اﻳﺪه ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل 1382 در دستورکار ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻳﺰد ﻗـﺮار گرفت و سیزدهمین ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﻲ اﻳﺪه ﻫﺎی ﺑﺮتر و سومین جشنواره استانی شتاب ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ در آذر ماه در یزد برگزار می¬شود. به همین بهانه با شهرام شکوهی؛ مدیر پروژه سیزدهمین جشنواره ایده های برتر در خصوص این جشنواره و اهداف آن به گفتگو نشستیم.
شهرام شکوهی در خصوص جشنواره شتاب ملی اظهار داشت: اﻳـﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑه عنوان اوﻟﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪ زﻧﺠﻴﺮه اﻳﺪه تا ﻣﺤﺼﻮل، ﻧﻘـﺶ ﺑـﻪ ﺳـﺰاﻳﻲ در اﻳﺠـﺎد ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻓﻨﺎوری از اﻳﺪه ﻫﺎی اﻳﺪه ﭘﺮدازان دارد.
وی ﺗﺮوﻳﺞ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوری، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺧﻼق و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﻬﺎ همچنین ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر را از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره نام برد.
شکوهی ادامه داد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای پارک ﻳﺰد در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮی و اﺧﺬ ﻣﺠـﻮز ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ از وزارت ﻋﻠـﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، ﺛﺒﺖ و دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻳﺪه ﻫﺎ می تواند کمک قابل توجهی به ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﻓﻨﺎوری در ﻛﺸﻮر کند.
وی افزود: کلیه اﻳﺪه¬ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻧﻮآوری، درﺟﻪ ﭘﺨﺘﮕـﻲ، ارزش اﻓـﺰوده اﻗﺘﺼـﺎدی، ﻓﺮاﮔﻴـﺮی اﺳـﺘﻔﺎده در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ، درﺟﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﻴﺄت داوران ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺳﺎﻻﻧﻪ ده¬ﻫﺎ اﻳﺪه، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻳﺪه ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
شهرام شکوهی اضافه کرد: صاحبان ایده از اول مهر تا پایان آبان ماه برای ثبت ایده های خود در پایگاه الکترونیک جشنواره به آدرسwww.Chosen-idea.irفرصت خواهند داشت که ایده های دریافتی پس از عملیات غربالگری، در سطح استانی داوری خواهد شد و در مرحله بعد 3 ایده برتر و برگزیده هر استان برای رقابت ملی، به یزد ارسال می شوند.
این مقام مسئول با بیان اینکه تیم‏ سازی و ارسال ویدیو از طرف تیم‏ های منتخب هر استان به دبیرخانه جشنواره در مرحله بعدی قرار می گیرد، تصریح کرد: مرحله نهایی این رویداد همزمان با هفته پژوهش و فناوری در آذر ماه در یزد برگزار خواهد شد و از 10 ایده برتر در تهران و در حضور ریاست جمهوری تقدیر به عمل خواهد آمد و لوح تقدیر و مبلغ 30 میلیون ریال به عنوان جایزه به آنها اهدا خواهد شد.
شکوهی با اشاره به برگزاری جشنواره در 8 محور عنوان کرد: تعداد ایده¬ها در دوره قبل، 7501 اﻳﺪه ﻓﺮدی و 473 اﻳﺪه ﮔﺮوﻫﻲ بوده است. همچنین با توجه به اینکه محدودیت سنی نداریم افرادی با سن زیر 18 هم شرکت داشتند که مجموع ایده¬های آنها به 71 رسید.
وی خاطر نشان کرد: ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳـﻦ اﻳﺪه ﻫـﺎ، از ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﻮدن آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷد. همچنین برای جلوگیری از سرقت ایده ها،آن ها را شناسنامه دار می کنیم.
معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد گفت: توفیقات و تجربیات گذشته باعث شده است که جشنواره شتاب با حمایت مدیران ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جمع برنامه های ثابت و سالانه هفته پژوهش و فناوری قرار گرفته و مساعدت های مطلوبی برای برگزاری سراسری و هرچه با شکوهتر این جشنواره و همچنین حمایت از صاحبان ایده های برتر در سطوح استانی و ملی انجام پذیرد.
وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: از همه علاقه مندان به حوزه گسترده فناوری های نوین، اساتید و جوانان صاحب ایده و خلاقیت می¬خواهم تا با حضور در این رقابت بزرگ، داشته ها و دستاوردهای خود را به محک آزمون بسپارند و از حمایت پارک های علم و فناوری در سراسر کشور برای تجاری سازی نتایج تحقیقات خود استفاده کنند.