به نقل از امور موسسات

1- سقف حمایت مالی بلا عوض از طرحهای ارایه شده 50.000.000 ریال میباشد.

( حمایت مالی شامل خرید قطعات ، مواد و خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی میباشد.)

2-شرکت لازم است تا حداکثر25درصد در هزینه طرح مشارکت داشته باشد که در صورت اخذ تاییدیه علمی مبلغ مشارکت قابل بازگشت میباشد.

3-طرح ارائه شده از سوی شرکتهای مستقر در مراکز رشد نباید در راستای ایده محوری باشد.

(معرفی شرکت توسط مدیر مرکز رشد همراه با ارایه عنوان ایده محوری ضروری میباشد.)

4-طرح باید توسط یک کارشناس با تخصص مرتبط (ترجیحا عضو هیات علمی) تایید گردد.

متقاضیان میتوانند با مراجعه به سایت مرکز نوآوری به آدرسhttp:\noavari.ystp.ac.irفرم اولیه پذیرش طرحهای ویژه راتکمیل نموده وبه مرکز نوآوری تحویل نمایند.

  • ۱۱ بهمن, ۱۳۸۹