به گزارش روابط عمومی پارک و به نقل از مرکز نوآوری، اعضای مرکز نواوری در مسابقات کشوری رباتیک که امروز در رشته جنگجو در نیشابور برگزار می شود، شرکت خواهند کرد.

  • ۱۴ شهریور, ۱۳۹۱