به گزارش روابط عمومی پارک دانشجویان می تونند طرحهای خود را تا 30/08/1391 ارسال کنند.

شاخص های ارزیابی و پذیرش طرحها شامل مواردی همچون محصول محور بودن طرح، نوآوری و کاربردی بودن طرح، اولویت پژوهشی صنایع، تیم کاری متخصص و سوابق در مرکز نوآوری می شود.
مخاطبان می توانند از طریق تکمیل فرم پذیرش طرحهای دانشگاهی و ارئه به مرکز نوآوری و مراجعه به وب سایت و تکمیل فرم پذیرش طرحهای دانشگاهی و ارسال به آدرس Email : noavari@ystp.ac.ir طرحهای خود را ارسال کنند. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت مرکز نوآوری http://noavari.ystp.ac.ir و یا با شماره تلفن 7260107 تماس بگیرند.
  • ۲ آبان, ۱۳۹۱