به گزارش روابط عمومی پارک، در این جلسه سه درخواست پذیرش استقرار مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با استقرار دو شرکت زیست پویاگستر و عقاب در مرحله پیش رشد موافقت به عمل آمد.

  • ۲۳ آذر, ۱۳۹۲