به گزارش روابط عمومی پارک، در این جلسه ضمن ارائه گزارش از فعالیتهای صورت گرفته در طول سال جاری و روند اجرایی مصوبات جلسه قبل بررسی شد و مورد ارزیابی قرار گرفت.

  • ۱۸ آذر, ۱۳۹۲