جلسه دفاع از طرح نوآورانه سیستم تشخیص و هشدار ارتفاع، 20 خرداد 98 در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، محمد کبریائی، مجری این طرح با بیان اینکه عبور وسایل نقلیه با ارتفاع بیش از حد می تواند برای بسیاری از سازه ها از جمله پل ها و روگذرها و تونل ها خطرناک باشد، گفت: سیستم تشخیص و هشدار ارتفاع پیش از این سازه ها قابل نصب است و ضمن تشخیص ارتفاع غیر مجاز وسایل نقلیه، به راننده ی اینگونه وسایل نقلیه هشدار داده و می تواند از بروز حوادث پیشگیری کند.
کبریایی تصریح کرد: صدای هشدار باعث هوشیاری راننده شده و تابلویی در جاده برای هشدار بیشتر به راننده نصب می شود. همچنین عبور توسط پیامک به اطلاع کارشناسان مربوطه رسانده می شود.
این طرح در حال تجاری سازی و ارائه به سازمان راهداری و نصب به صورت پایلوت بوده و توسط پارک علم و فناوری یزد حمایت می شود.