در دوره آموزشی سامانه “مدیریت پژوهش ، فناوری و نوآوری”مطرح شد:

دوره آموزشی سامانه “مدیریت پژوهش ، فناوری و نوآوری”، چهارشنبه 27 مرداد با حضور کارشناسان این سامانه، در پارک یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، این سامانه به منظور ساماندهی نظام دریافت، تجمیع و ارائه آمار و اطلاعات حوزه پژوهش و فناوری کشور توسط معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راه اندازی و پارک یزد به عنوان یکی از چهار پارک اجرای پایلوت آن انتخاب شده است.

در ابتدای این جلسه سید محمد خامسی، مدیر طرح و برنامه ی پارک یزد با اشاره به اهمیت آمار مستند و مستدل برای سیاست گذاری و تصمیم گیری در حوزه ی مدیریت فناوری گفت: پارک یزد همواره بر این امر واقف بوده و به صورت مستمر برای ایجاد و بهبود ساختار هایی منسجم در این راستا فعالیت کرده است.

وی با اشاره به آغاز پروژه نظام جامع آماری در پارک یزد گفت: دستیابی به آمار و اطلاعات صحیح و قابل استناد، بیش از هر چیز نیازمند ساختاری مناسب و پایدار است و در یک نظام جامع و پایدار، تولید آمار و اطلاعات صحیح به خودی خود اتفاق خواهد افتاد.