ابوالفضل ساجدی و مهدی حاجی مرادی از مدیران عامل شرکتهای پارک علم و فناوری یزد، به عضویت شورای راهبری زیرساخت فناوری اطلاعات پارک منصوب شدند.
همچنین حسین رحیمی به عنوان رئیس، محمدرضا اکبریان، دبیر و شهرام شکوهی، امیر جهانگرد و سید محمود زنجیرچی به عنوان اعضای شورا منصوب شدند.