به گزارش روابط عمومی پارک، حضور دانش آموزان در این نمایشگاه و قرار گرفتن آنها در بین مبتکران و مخترعان کشور با هدف و آشنایی با فناوریهای جدید و نو و بسترسازی روحیه نوآوری و کارآفرینی در بین آنهاست.

  • ۱۵ شهریور, ۱۳۹۱