به گزارش روابط عمومی پارک، در این جلسه دستورالعمل تنخواه گردان پیشنهادی امور مالی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مصوب گردید.

همچنین تغییر در آیین‌نامه ارزیابی مؤسسات اقبال که به پیشنهاد امور مؤسسات در جلسه قبل مطرح شده بود با لحاظ پیشنهادات اعضا مصوب گردید.

  • ۱۹ آذر, ۱۳۹۲