به گزارش روابط عمومی پارک، در این جلسه موضوعاتی همچون پشتیبانی کامل از مؤسسات پارک جهت مدیریت در اجرای قوانین و مصوبات حمایتی مجلس و آیین نامه‌های مربوطه از سوی سازمانها و ادارات مورد استناد قوانین و بازاریابی داخلی در سطح استان و کشور و نقش مدیریت بازاریابی (کمیته بازار) در تعامل با شرکتها در جهت حمایت و تآمین خواسته‌های آن مطرح شد.

  • ۱۸ فروردین, ۱۳۹۲