سیستم حفاظتی ساختمانی دو منظوره با قابلیت کنترل از تمام نقاط دنیا بدون نیاز به خط تلفن توسط آقایان محمد رضا فیاض بخش و محسن فیاض بخش ساخته شد که تا به حال هیچ نمونه داخلی و خارجی ندارد . این دستگاه دزگیر اماکن است که می توان بانصب آن بر روی ساختمان ان را از گزند و یا دستبرد سارقان مصون دارد. کلیه فعالیتهاو سازو کارهای این دستگاه طبق برنامه ای که از قبل برای این سیستم طراحی و تعریف شده انجام می پذیرد این سازو کارها و فعالیتهادر کلیه دزدگیرهاو سیستمهای حفاظتی ساختمان عبارتند از فعال شدن سیستم در صورت باز شدن درب ساختمان ‘ شکست شیشه ها ‘ آتش سوزی و دودو تماس بامالک ساختمان از طریق پیامک انجام می شود.

  • ۲ آبان, ۱۳۹۰