به گزارش روابط عمومی پارک و به نقل از مرکز رشد فناوری ابرکوه، کلر به عنوان گندزدا جهت از بین برد آلودگی های میکروبی به آب اضافه می شود. با توجه به اینکه آب آشامیدنی توسط شبکه های آب توزیع می‌شود و احتمال نقص و درنتیجه آلودگیهای ثانویه در مسیر شبکه های توزیع وجود دارد لذا وجود کلر آزاد باقی مانده در شبکه ضروری است و می‌بایست به دقت پایش شود تا اطمینان از وجود کلر آزاد حاصل شود چراکه در صورت نقص و عدم اقدام فوری، بیماریهای منتقله از آب می‌تواند به سرعت اپیدمی شود.
نظارت بر شبکه از لحاظ مقدار کلرباقی مانده با آزمایشات کلرسنجی و pH متری و در نهایت بررسی نتایج صورت می‌پذیرد. در حال حاضر پس از انجام آزمایشات اطلاعات در قالب فرمهای نوشتاری ثبت و در یک فرایند ارسال کاغذی اطلاعات با فاصله زمانی بیش از یک ماه برای آنالیز به شبکه‌های بهداشت ارسال می شود که عملا استفاده عملی از نتایج آنالیز را غیر ممکن می‌سازد. در این پژوهش بر آن شدیم تا سیستمی بر پایه سخت‌افزار و نرم‌افزار را طراحی و بومی‌سازی کنیم که قادر باشد تا با استفاده از شبکه‌های مخابراتی موجود دیتاهای حاصل از نتایج را ارسال، دریافت و آنالیز کند.
نتایج حاصل شامل ساخت یک برد فرستنده و گیرنده و همچنین نرم افزار مربوطه می باشد که قادر است اطلاعات را بلافاصله پس از آزمایش ارسال، دریافت و آنالیز کند. قابلیت کار با شبکه‌های مخابراتی گوناگون موجود، همچنین انعطاف‌پذیری آن در صورت قطع شبکه و یا ایجاد مشکل سخت‌افزاری و نرم افزاری، سرعت بسیار بالای ارسال، دریافت و پردازش اطلاعات و ارتقاء فرایند نمونه‌برداری میکروبی از ویژگیهای این طرح است.

  • ۱۱ فروردین, ۱۳۹۲