جلسه هماهنگی امور مالی پارک علم و فناوری یزد با حضور پورسراجیان، رئیس پارک، شکوهی معاون پشتیبانی، اشرف زاده مشاور ریاست پارک در امور حقوقی و مالی، خامسی، مدیر مالی و کادر اجرایی امور مالی برگزار شد.
در این جلسه ابتدا گزارشی از آخرین صورت های مالی مطرح و پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
پورسراجیان در این جلسه ضمن تاکید بر مدیریت هزینه ها تاکید کرد با توجه به شرایط اقتصادی کشور لازم است اصل صرفه جویی بیش از پیش سرلوحه همه واحد های پارک قرار گیرد.
پورسراجیان تسلط عوامل مالی بر قوانین و مقرارات را پایه های اصلی مدیریت مالی دانست و تاکید کرد: این دانش و تسلط همواره باید به روزرسانی شود و این امر می تواند از طریق شرکت در دوره های آموزشی، اخذ مشاوره های لازم، مطالعه و … محقق گردد.
پورسراجیان با اشاره به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری را از رعایت قوانین عمومی حاکم بر دستگاه های اجرایی کشور مستثنی می کند گفت: این مهم نگاه ویژه قانونگذار به امر پژوهش و فناوری به عنوان راهبرد اساسی کشور در توسعه است و توسعه بر پایه دانش راهبرد اساسی کشورهای توسعه یافته بوده و ما نیز برای رسیدن به توسعه ای پایدار نیازمند تقویت بخش پژوهشی و فناوری کشوریم. وی افزود خوشبختانه قانون گذار این مهم را به درستی درک کرده است و امیدواریم در اجرا و نظارت نیز این نکته مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی با اشاره به مشکلاتی که در اجرای قوانین حمایتی این حوزه از جمله قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان وجود دارد گفت: رسیدن به توسعه نیازمند تغییر در ساختار های ذهنی، اجرایی و عملیاتی جامعه است و قوانین گام نخست تغییرات هستند. خوشبختانه گام نخست در کشور ما برداشته شده است و قوانین خوبی در این حوزه وجود دارد، امیدواریم با تسریع در اجرای این قوانین با سرعتی فزاینده مسیر توسعه علم و فناوری و به تبع آن توسعه کشور را بپیماییم.