بنا به گزارش اموراداری پارک علم وفناوری یزد، مهلت شرکت در مزایده واگذاری مدیریت پارک علمی کودکان و نوجوانان تا تاریخ شنبه مورخ 92/4/8 تمدید گردید.

  • ۹ تیر, ۱۳۹۲