این کانون به منظور توسعه و تقویت ارتباطات عملی دانشگاهها ، شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارکها و مجموعه کارخانجات لعاب ، کاشی و سرامیک استان و کشور می باشد .

به نظر می رسد با توجه به وجود خوشه کاشی و سرامیک استان ، مرکز رشد فناوری میبد با محوریت کاشی و سرامیک ، پتانسیل خوب متخصصین دانشگاههای استان و برنامه ایجاد مرکز پژوهش های کاربردی در این زمینه ، این کانون افق روشنی در رسیدن به اهداف ترسیم شده خود دارد .

  • ۴ دی, ۱۳۸۹