ششمین جلسه شورای سیاستگذاری پارک علم و فناوری یزد، 30 مهر 94 برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این جلسه که با هدف بررسی برنامه سوم توسعه پارک تشکیل شد، جریان تکنولوژی در جهان و ایران بررسی و در خصوص مسیر پنج ساله ی آتی پارک، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
همچنین به طور خاص حول محور موضوعات استراتژیک بحث و اصلاحاتی روی پیشنهاد مجری طرح اعمال گردید.
گفتنی است، برنامه دوم توسعه پارک در پایان سال جاری خاتمه یافته و از ابتدای سال 95 اجرای برنامه سوم توسعه آغاز خواهد شد.