پس از بحث و بررسی نظرات و پیشنهادات قرار شد دبیرخانه دائمی فعال شود .همچنین فرآیندهای داوری با ملاحظات نرم افزاری و سخت افزاری بازنگری شود . باز تعریف ایده ها و در نهایت روشهای دریافت ایده ها از جمله مواردی که پیشنهاد گردید پساز بررسی در جلسه بعدی بع تصویب برسد تا برای جشنواره دهم اجرا شود .

  • ۲۲ اسفند, ۱۳۹۰