به گزارش روابط عمومی پارک و به نقل از روابط عمومی مرکز رشد ابرکوه، ایران منش در ابتدای این بازدید در جلسه ای که با حضور موسسات مستقر در مرکز ابرکوه تشکیل شده بود حاضر و در مورد فعالیت شرکتها، مشکلات و توانمندیهای آنان به گفتگو پرداخت. سپس وی از ساختمان دانش مرکز ابرکوه، زمین طرح جامع مرکز ابرکوه، کارگاه بقا صنعت ایساتیس، گلخانه واقع در عزیزآباد بازدید کرد.
در انتهای بازدید نیز میهمانان در فرمانداری حاضر شده و با مهندس فلاح زاده، معاون محترم فرماندار در مورد تامین فضای کاری برای توسعه مرکز رشد به رایزنی پرداختند.

  • ۲۴ اسفند, ۱۳۹۱