در راستای بین المللی سازی شرکت های پارک با توجه به مذاکرات و هماهنگی های به عمل آماده با طرف اماراتی ابوالفضل صلواتی زاده بنیانگذار جشنواره تجاری سازی فناوری های پیشرفته دبی و شهدایی مشاور سرمایه گذاری شرکت الانجاز 13 مرداد از طرح های اجرایی شرکت های پارک بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، این بازدید در راستای بین المللی سازی شرکت های پارک و با هدف ارزیابی طرح در جهت انتقال فناوری و اجرای آن در خارج از کشور انجام گرفت.

گفتنی است، طرح شرکت رادوین صنعت در باغ ملی اجرا و مورد استقبال همشهریان یزدی قرار گرفت.