به گزارش روابط عمومی پارک، معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد که به منظور شرکت در جلسه پذیرش این مرکز به شهرستان خاتم سفر نموده بود در جمع نمایندگان شرکتهای دانش بنیان این مرکز بهترین گزینه توسعه شهرستان را توسعه از طریق فناوریهای نوین دانست و توجه ویژه جوانان فرهیخته و تحصیل کرده این شهرستان را به ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان خواستار شد.

شکوهی، شهرستان خاتم را دارای پتانسیلهای زیادی در حوزه کشاورزی دانست و به روزرسانی شیوه های کاشت، داشت و برداشت را با علم روز از وظایف جوانان این شهرستان به خصوص تحصیل کردگان در رشته های علوم کشاورزی دانست. سپس جلسه پذیرش مرکز رشد فناوری خاتم برگزار و دو شرکت جدید جواز ورود به مرکز رشد را پیدا کردند. همچنین سه شرکت که دوران پیش رشد آنهابه انجام رسیده بود تبدیل وضعیت شدند.

سپس شکوهی از پروژه‌های در دست اجرای شرکتهای این مرکز از جمله پروژه پرورش مرغ گوشتی ارگانیک شرکت اطلس طیور دیدن نمود و از کم و کیف اجرای این پروژه آگاه شد.

  • ۲۳ آذر, ۱۳۹۲