به گزارش روابط عمومی پارک، در این بازدید، مدیر مرکز رشد علوم انسانی و هنر ضمن ارائه گزارش از فعالیتهای این مرکز مشکلات پیش رو را برای ریاست پارک تشریح کرد.

در ادامه بازدید نیز محمدعلی امراللهی، رییس پارک علم و فناوری یزد به همراه قیومی، مدیر مرکز رشد از این مرکز بازدید کرد و با فعالیتها، خواسته ها و مشکلات آنها آشنا شد.

  • ۲۱ خرداد, ۱۳۹۲