با فرآیند پذیرش ، استقرار و خدمات پارک آشنا شدند . شرکت سامان آوران ،. پارک علمی کودکان و نوجوانان نیز میزبان این گروه بودند.

  • ۲۰ اسفند, ۱۳۹۰