به نقل از واحد بازاریابی

جهت ثبت نام درخواست کتبی خود را حداکثر تا تاریخ 22/10/89 به واحد بازاریابی ارسال نمایند. قابل ذکر است به دلیل ظرفیت محدود اولویت با درخواست های مرتبط و زمان درخواست است.

  • ۲۲ دی, ۱۳۸۹