اولین پنل تخصصی «بررسی الزامات زیرساختی تقویت نظام ملی دیپلماسی علم و فناوری و ارائه الگوی کاری برای بهبود وظایف رایزنیهای علمی خارج از کشور» روز یکشنبه اول تیرماه 1393 در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، این نشست علمی در راستای تقویت نظام ملی دیپلماسی علم و فناوری و باز تعریف وظایف رایزن های علمی خارج از کشور، با حضور مدیران کلیدی، نمایندگان علمی دستگاه های مرتبط و صاحب نظران دانشگاهی و با همکاری مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت متبوع، سازمان امور دانشجویان و مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین برگزار می شود.

  • ۳۱ خرداد, ۱۳۹۳