طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی، سرپرست پارک علم و فناوری یزد، سید محمد خامسی به عنوان مسئول هماهنگ کننده واحد طرح و برنامه پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در متن این حکم آمده است:

جناب آقای سیدمحمد خامسی

رئیس محترم حوزه ریاست پارک

نظر به تجارب، تعهد و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم با حفظ سمت، به عنوان مسئول هماهنگ کننده واحد طرح و برنامه پارک منصوب می شوید. امید است با همدلی و همکاری سایر مدیریت های پارک در تحقق اهداف پارک موفق و موید باشید.