به گزارش روابط عمومی پارک، مشروح این حکم بدین شرح است:

  • ۱۹ تیر, ۱۳۹۲