طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد، محمدرضا حسینی بغدادآبادی به عنوان مسئول دفتر مالکیت فکری و انتقال تکنولوژی پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در متن این حکم آمده است:

جناب آقای محمدرضا حسینی بغدادآبادی

نظر به مراتب تعهد، دانش و شایستگی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان “مسئول دفتر مالکیت فکری و انتقال تکنولوژی پارک علم و فناوری یزد” پارک منصوب می شوید.
امید است با هماهنگی سایر واحدها در راستای انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید.