طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد، روح الله غفارزاده به عنوان مدیر امور حقوقی و مسئول راهبری مراکز توسعه فناوری پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در متن این حکم آمده است:

جناب آقای روح الله غفارزاده

نظر به مراتب تعهد، دانش و شایستگی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان “مدیر امور حقوقی و مسئول راهبری مراکز توسعه فناوری پارک علم و فناوری یزد” منصوب می گردید. امید است با هماهنگی سایر واحدها، در راستای انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید.