دوره آموزشی کارشناسان افغان با مشارکت و تبادل فناوری متخصصین ایران و فنلاند، با محورهای ژئوفیزیک، هیدروژئولوژی و سنگ های ساختمانی، روز شنبه 29 مهر در سالن جلسات مرکز فناوری اقبال آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این دوره آموزشی موضوع پتانسیل های توسعه منابع انسانی و آموزش با بهره گیری از همکاری های سه جانبه، توسط حمید اشتری؛ معاون پشتیبانی و برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان زمین شناسی ایران تشریح شد.
اهمیت آموزش و فناوری ژئوفیزیک در ارتقا صنعت اکتشاف و معرفی ظرفیت های افغانستان از دیگر سرفصل های ارائه شده توسط مدیر ژئوفیزیک سازمان زمین شناسی فنلاند و مدیر اکتشاف سازمان زمین شناسی افغانستان بود.
معرفی ظرفیت های استان و پارک علم و فناوری یزد و فرصت های همکاری مشترک با افغانستان و فنلاند نیز توسط محمد قویدل؛ مدیر روابط بین الملل پارک یزد و مرتضی محمودی؛ نماینده مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد ارائه شد.
لازم به ذکر است پارک علم وفناوری یزد در راستای بین المللی سازی فعالیت های آموزشی به عنوان دبیرخانه بین المللی آموزش روسای پارک های کشور و منطقه همچنین آموزش های تخصصی مدیران عامل شرکت های فناور فعالیت دارد که این برنامه شاخه ای از فعالیت های بین المللی در راستای توسعه آموزش تخصصی مورد نیاز متخصصین شرکت های فناور محسوب می شود و به مدت بیست و سه روز نیز ادامه خواهد داشت.